Sorley MacLean    
 

AINMEAN-ÀITE ANN AN GÀIDHLIG


 

Abhainn Àrois (san dàn ‘Abhainn Àrois’)
Abhainn Chluaidh (sna dàin ‘An Cuilitheann’, ‘Am Botal Briste’)
Ach’ an Dà Theàrnaidh (sna dàin ‘Do Uilleam MacMhathain’, ‘Tìm is Sgùrr Ùrain’)
Adharc an Sgùrr Dheirg (san dàn ‘An Cuilitheann’)
(An) Aifric / Africa (sna dàin ‘An Cuilitheann’, ‘Latha Foghair’)
(An) t-Àigeach (san dàn ‘An Cuilitheann’)
(An) Àirde (san dàn ‘An Cuilitheann’)
(An) Àird Ghiuthais (san dàn ‘Dol an Iar’)
(An) Àird Mhòr (san dàn ‘An Cuilitheann’)
Àird mhòr Shrath Shuardail (san dàn ‘An Cuilitheann’)
Àird Shlèite (san dàn ‘An t-Eilean’)
An Àisia (san dàn ‘An Cuilitheann’)
Alba (sna dàin ‘Gaoir na h-Eòrpa, ‘A’ Bhuaile Ghrèine’, ‘Craobh nan Teud’, ‘An t-Eilean’, ‘An Cuilitheann’, ‘Am Boilseabhach’, ‘Tràighean’, ‘Dol an Iar’, ‘Cùil Lodair 16.4.1946’, ‘Tìm is Sgùrr Ùrain’, ‘Do Uilleam MacMhathain’, ‘Dàn a rinneadh nuair a bha Comunn Gàidhlig Inbhir Nis ceud bliadhna a dh’aois’, ‘Cumha Chaluim Iain MhicGill-Eain’)
Allt Èire / Allt Èireann (sna dàin ‘Curaidhean’, ‘Do Uilleam MacMhathain’)
Allt Hallaig (san dàn ‘Hallaig’)
Allt na Feàrnaibh (san dàn ‘Hallaig’)
Allt Rabhraidh (san dàn ‘Do Uilleam MacMhathain’)
Allt Rìgh na Tuaighe (san dàn ‘Tìm is Sgùrr Ùrain’)
Ameireaga (sna dàin ‘An t-Eilean’, ‘An Cuilitheann’)
Ameireaga mu Dheas (san dàn ‘A’ Bheinn air Chall’)
(An) t-Aodann Bàn (san dàn ‘An t-Eilean’)
Aoighre (san dàn ‘Gleann Aoighre’)
Àrasaig (san dàn ‘Cumha Chaluim Iain MhicGill-Eain’)
Auschwitz (sna dàin ‘Am Botal Briste’, ‘A’ Bheinn air Chall’)
Baile Chùirn (san dàn ‘Hallaig’)
Barraigh (sna dàin ‘An Cuilitheann’, ‘Cumha Chaluim Iain MhicGill-Eain’)
Barsalòna (san dàn ‘An Cuilitheann’)
Bealach (san dàn ‘Do Uilleam MacMhathain’)
Beàrnaraigh (san dàn ‘An Cuilitheann’)
Beinn Dòrain (san dàn ‘Do Uilleam MacMhathain’)
Beinn Dubhagraich (san dàn ‘An Cuilitheann’)
Beinn Ghulbain (san dàn ‘Aig Uaigh Yeats’)
Beinn Lì (sna dàin ‘An Cuilitheann’, ‘Cuimhne air Alasdair MacNeacail, Bràthair mo Mhàthar’)
Beinn na Lice (san dàn ‘Hallaig’)
Beinn Nibheis (san dàn ‘Tìm is Sgùrr Urain’)
Beinn Shianta (san dàn ‘An Dotair MacLachlainn’)
Beinn Thota-Gormail (san dàn ‘An Cuilitheann’)
Belsen (sna dàin ‘Dol an Iar’, ‘Am Botal Briste’, ‘A’ Bheinn air Chall’, ‘Eaglais Chatharra’)
Betlehem (san dàn ‘Calbharaigh’)
Beul Àth nan Trì Allt (san dàn ‘An Cuilitheann’)
Bhàgram (san dàn ‘Dà Dhòmhnallach’)
Bhaltos (san dàn ‘An Cuilitheann’)
Bhatairnis (san dàn ‘An Cuilitheann’)
Bhatarsaigh (san dàn ‘An Cuilitheann’)
(A’) Bheinn Ahònaidheach (san dàn ‘Pàrras Caillte: an Argamaid’)
(A’) Bheinn Mhòr (san dàn ‘Cumha Chaluim Iain MhicGill-Eain’)
(A’) Bholga (sna dàin ‘An Cuilitheann’, ‘A’ Choille Ghrod’, ‘Palach’)
(Am) Bidean (san dàn ‘An Cuilitheann’)
(Am) Bioda Ruadh (san dàn ‘Tràighean’)
Bior Haicheim (sna dàin ‘Alasdair MacLeòid’, ‘Gluaisibh gu Deas’)
Blàbheinn (sna dàin ‘Gleann Aoighre’, ‘An t-Eilean’, ‘An Cuilitheann’, ‘Creagan Beaga’)
Boraraig (sna dàin ‘An Cuilitheann’, ‘Uamha ’n Òir’)
Bràcadal (san dàn ‘An Cuilitheann’)
Brachlaich an Dùine (san dàn ‘Do Uilleam MacMhathain’)
(Am) Bràighe (Chloinn MhicNeacail) (sna dàin ‘An t-Eilean’, ‘An Cuilitheann’, ‘Dol an Iar’, ‘Cumha Chaluim Iain MhicGill-Eain’)
Bràigh Aoineart (sna dàin ‘An t-Eilean’, ‘An Cuilitheann’)
Bràighe Loch Iall (san dàn ‘Do Uilleam MacMhathain’)
Bràigh’ Rùsgaidh (san dàn ‘Do Uilleam MacMhathain’)
Brathan (san dàn ‘Do Uilleam MacMhathain’)
Breatainn (sna dàin ‘Cornford’, ‘An Cuilitheann’)
Bruach na Frìthe (san dàn ‘An Cuilitheann’)
Brunnal (san dàn ‘An Cuilitheann’)
Bun Allt Eachainn (san dàn ‘An Dotair MacLachlainn’)
(Am) Buta Leòdhasach (san dàn ‘Fo Sheòl’)
Caisteal Bhròchaill (san dàn ‘Sgreapadal’)
Caisteal Dhùn Bheagain (san dàn ‘An Cuilitheann’)
(An) Caisteal Tioram (san dàn ‘Do Uilleam MacMhathain’)
Calbharaigh (san dàn ‘Calbharaigh’)
Calgaraidh (san dàn ‘Tràighean’)
Camas Alba (sna dàin ‘Dol an Iar’, ‘Creagan Beaga’)
Canada (san dàn ‘Nighean is Seann Òrain’)
(An) Caogach (san dàn ‘An Cuilitheann’)
(An) Caolas (san dàn ‘Cumha Chaluim Iain MhicGill-Eain’)
Caol Ìle (sna dàin ‘Nighean is Seann Òrain’, ‘Do Uilleam MacMhathain)
Caol Mhuile (sna dàin ‘Do Uilleam MacMhathain’, ‘An Dotair MacLachlainn’)
Caol na h-Àirde (san dàn ‘Creagan Beaga’)
Caol Othasaigh (san dàn ‘Do Uilleam MacMhathain’)
Caol Reatha (san dàn ‘Tìm is Sgùrr Ùrain’)
Caolas Bhatarsaigh (san dàn ‘An Cuilitheann’)
Càrna (san dàn ‘An Dotair MacLachlainn’)
(An) Càrn Mòr (san dàn ‘Sgreapadal’)
Catàra (san dàn ‘Dol an Iar’)
Caucasus (san dàn ‘An Cuilitheann’)
Ceann Loch Nibheis (san dàn ‘Dà Dhòmhnallach’)
Ceannachnoc (san dàn ‘Cumha Chaluim Iain MhicGill-Eain’)
(An) Ceathramh Ruadh (san dàn ‘Cumha Chaluim Iain MhicGill-Eain’)
(A’) Chailleach (san dàn ‘Tìm is Sgùrr Urain’)
(A’) Chlàrach (sna dàin ‘Fo Sheòl’, ‘Camhanaich’, ‘Coilltean Ratharsair’)
(A’) Chomraich (san dàn ‘Sgreapadal’)
(A’) Chreag (san dàn ‘Sgreapadal’)
(A’) Chùil (san dàn ‘Creagan Beaga’)
Cill Chaluim Chille (san dàn ‘An Dotair MacLachlainn’)
Cille Chòmhghain (san dàn ‘An Cuilitheann’)
Cinn a’ Ghiùthsaich (san dàn ‘Do Uilleam MacMhathain’)
Cinn t-Sàile (san dàn ‘Tìm is Sgùrr Urain’)
(An) Clachan (sna dàin ‘Hallaig’, ‘Tìodhlacadh sa Chlachan’, ‘Cumha Chaluim Iain MhicGill-Eain’, ‘Sgreapadal’)
Clachan Dubhaich (san dàn ‘Tìm is Sgùrr Ùrain’)
Cluaidh (sna dàin ‘An Cuilitheann’, ‘Dol an Iar’)
Cnoc an Rà (sna dàin ‘Hallaig’, ‘Cumha Chaluim Iain MhicGill-Eain’)
Cnoc Hàllainn (san dàn ‘Cumha Chaluim Iain MhicGill-Eain’)
Cnoc na Teamhrach (san dàn ‘Àrd-Mhusaeum na h-Èireann’)
Cnoc nan Aingeal (san dàn ‘Tìm is Sgùrr Ùrain’)
Cnòideart (san dàn ‘Dà Dhòmhnallach’)
Còig Mhumhan (san dàn ‘Do Uilleam MacMhathain’)
Coir’ Each (san dàn ‘An Cuilitheann’)
Coire ’n Uaigneis (san dàn ‘An Cuilitheann’)
Coire Lagain (san dàn ‘An Cuilitheann’)
Coire Mhadaidh (san dàn ‘An Cuilitheann’)
Coire Monaidh (san dàn ‘Cumha Chaluim Iain MhicGill-Eain’)
Coire na Creiche (san dàn ‘An Cuilitheann’)
Cois Fhairge (san dàn ‘Cumha Chaluim Iain MhicGill-Eain’)
Comraich Ma Ruibhe (san dàn ‘Sgreapadal’)
Corcal (san dàn ‘Cuimhne air Alasdair MacNeacail, Bràthair mo Mhàthar’)
Còrnaig (san dàn ‘A’ Bhuaile Ghrèine’)
Creag a’ Chaisteil (san dàn ‘Sgreapadal’)
Creag Dallaig (san dàn ‘Creag Dallaig’)
Creag Mheircil (san dàn ‘Sgreapadal’)
Creagan Beaga (san dàn ‘Creagan Beaga’)
Crò Chinn t-Sàile (sna dàin ‘Do Uilleam MacMhathain’, ‘Tìm is Sgùrr Ùrain’)
(An) Cuan Canach (san dàn ‘Nighean is Seann Òrain’)
Cuan Sgìthe (san dàn ‘Cumha Chaluim Iain MhicGill-Eain’)
(An) Cuan Siar (san dàn ‘An Cuilitheann’)
(An) Cuilitheann (sna dàin ‘An t-Eilean’, ‘An Cuilitheann’, ‘An uair a labhras mi…’, ‘Am Mùr Gorm’, ‘Camhanaich’, ‘Coilltean Ratharsair’, ‘Solais’, ‘Cuimhne air Alasdair MacNeacail, Bràthair mo Mhàthar’, ‘Cumha Chaluim Iain MhicGill-Eain’, ‘Uamha ’n Òir’)
Cùil Lodair (sna dàin ‘Curaidhean’, ‘Cùil Lodair 16.4.1946’, ‘Dàn a rinneadh nuair a bha Comunn Gàidhlig Inbhir Nis ceud bliadhna a dh’aois’)
Cùirn Mhòra (san dàn ‘Sgreapadal’)
(An) Cumhang (san dàn ‘An Cuilitheann’)
Dà Chnoc Sgarrail (san dàn ‘An Cuilitheann’)
Dachau (sna dàin ‘An Cuilitheann’, ‘Dol an Iar’)
Diùrainis (san dàn ‘An Cuilitheann’)
Dnieper (san dàn ‘An Tathaich’)
Drochaid Aonachain (san dàn ‘Cumha Chaluim Iain MhicGill-Eain’)
Drochaid Àth Bhuirg (san dàn ‘An Cuilitheann’)
Druim Athaisidh (san dàn ‘An Cuilitheann’)
(An) Druim Buidhe (san dàn ‘Cumha Chaluim Iain MhicGill-Eain’)
Druim Ruidhìseit (san dàn ‘Glac a’ Bhàis’)
Dubhaird (san dàn ‘Do Uilleam MacMhathain’)
(An) Dùn (sna dàin ‘An Cuilitheann’, ‘Uamha ’n Òir’)
Dùn Àbhart (san dàn ‘Do Uilleam MacMhathain’)
Dùn Aorach (san dàn ‘Do Uilleam MacMhathain’)
Dùn Bheagain (sna dàin ‘An Cuilitheann’, ‘Dà Dhòmhnallach’, ‘Do Uilleam MacMhathain’)
Dùn Cana (sna dàin ‘An Cuilitheann’, ‘Hallaig’, ‘Cumha Chaluim Iain MhicGill-Eain’)
Dùn Èideann (sna dàin ‘Dùn Èideann’, ‘Calbharaigh’, ‘An Cuilitheann’, ‘An Dithis’, ‘Àrd-Mhusaeum na h-Èireann’)
Dùn Sgàthaich (sna dàin ‘Cuimhne air Alasdair MacNeacail, Bràthair mo Mhàthar’, ‘Do Uilleam MacMhathain’)
Dùn Thuilm (san dàn ‘Do Uilleam MacMhathain’)
(An) Eadailt (san dàn ‘An Cuilitheann’)
Earra-Ghàidheal (san dàn ‘An Oinseach’)
Èden (san dàn ‘Pàrras Caillte: an Argumaid’)
Eilean Mhanainn (san dàn ‘Do Uilleam MacMhathain’)
(An t-) Eilean Riabhach (san dàn ‘Do Uilleam MacMhathain’)
(An t-) Eilean Sgitheanach (sna dàin ‘An Cuilitheann’, ‘Nighean is Seann Òrain’)
(An) Èipheit (sna dàin ‘An Cogadh Ceart’, ‘Curaidhean’)
Èire / Èirinn (sna dàin ‘A’ Bhuaile Ghrèine’, ‘An Cuilitheann’, ‘An Dithis’, ‘
Uilleam Ros is mi fhìn’, ‘Am Botal Briste’, ‘Do Uilleam MacMhathain’, ‘Cumha Chaluim Iain MhicGill-Eain’)
(An) Eist (san dàn ‘An Cuilitheann’)
(An) Eist Fhiadhaich (san dàn ‘An t-Eilean’)
Eòrpa (sna dàin ‘Gaoir na h-Eòrpa, ‘A’ Bhuaile Ghrèine’, ‘An Crann Dubh’, ‘An Cuilitheann’, ‘Àrd-Mhusaeum na h-Èireann’)
Everest (san dàn ‘Gleann Aoighre’)
(Na) Feàrnaibh (sna dàin ‘Hallaig’, ‘Sgreapadal’)
(An) Fhraing (sna dàin ‘A’ Bhuaile Ghrèine’, ‘Cornford’, ‘An t-Eilean’, ‘An Cuilitheann’, ‘Alasdair MacLeòid’, ‘Palach’)
Fiacail a’ Bhàisteir (san dàn ‘An Cuilitheann’)
(Am) Fionnchoire (san dàn ‘An Cuilitheann’)
Geàrrloch (san dàn ‘Do Uilleam MacMhathain’)
Geusto (san dàn ‘An Cuilitheann’)
(A’) Ghalltachd (san dàn ‘An Cuilitheann’)
(A’) Ghàrsbheinn (sna dàin ‘An t-Eilean’, ‘An Cuilitheann’)
(A’) Ghearmailt (sna dàin ‘Cornford’, ‘An Cuilitheann’, ‘Alasdair MacLeòid’)
(A’) Ghrèig (sna dàin ‘A’ Bhuaile Ghrèine’, ‘An Cuilitheann’)
Glàmaig (sna dàin ‘Cuimhne air Alasdair MacNeacail, Bràthair mo Mhàthar’, ‘Uamha ’n Òir’)
Glaschu (sna dàin ‘Calbharaigh’, ‘Clann Ghill-Eain’, ‘An Cuilitheann’, ‘Am Botal Briste’)
Gleann Aoighre (san dàn ‘Gleann Aoighre’)
Gleann Dà Ruadh (sna dàin ‘Cochur’, ‘Conchobhar’, ‘An Ceann Thall’)
Gleann Dail (san dàn ‘An t-Eilean’)
Gleann Èite (sna dàin ‘An Ceann Thall’, ‘Conchobhar’)
Gleann Ruaidh (san dàn ‘Cumha Chaluim Iain MhicGill-Eain’)
Gleann Seile (san dàn ‘Tìm is Sgùrr Ùrain’)
Gleann(a) Garadh (sna dàin ‘Curaidhean’, ‘Dà Dhòmhnallach’, ‘Tìm is Sgùrr Urain’)
Griomasaigh (san dàn ‘Cumha Chaluim Iain MhicGill-Eain’)
Grùla (san dàn ‘An Cuilitheann’)
Guadarrama (san dàn ‘Palach’)
Guernica (san dàn ‘Dol an Iar’)
Hàclait (san dàn ‘Cumha Chaluim Iain MhicGill-Eain’)
Hallaig (sna dàin ‘Hallaig’, ‘Sgreapadal’)
Hanau (san dàn ‘Dà Dhòmhnallach’)
Healghabhal Mhòr (san dàn ‘An Cuilitheann’)
Hiroshima (san dàn ‘Palach’)
Hòmhstadh (san dàn ‘Tràighean’)
Hougomont (san dàn ‘Dà Dhòmhnallach’)
Huesca (san dàn ‘Dàn (le John Cornford, air a chur an Gàidhlig)’)
(An) t-Inbhir (san dàn ‘Hallaig’)
Inbhir Aoighre (san dàn ‘Gleann Aoighre’)
Inbhir Nis (sna dàin ‘An Cuilitheann’, ‘Dàn a rinneadh nuair a bha Comunn Gàidhlig Inbhir Nis ceud bliadhna a dh’aois’)
Inbhir Chèitein (sna dàin ‘Clann Ghill-Eain’, ‘Làrach Eaglais’, ‘Cumha Chaluim Iain MhicGill-Eain’)
Inbhir Ìonaid (san dàn ‘Tìm is Sgùrr Ùrain’)
Innse Gall (san dàn ‘An Cuilitheann’)
(Na h-) Innsean (san dàn ‘An Cuilitheann’)
Itaca (san dàn ‘Am Bàta Dubh’)
Kilimanjaro (san dàn ‘Gleann Aoighre’)
(An) Lagan (san dàn ‘Do Uilleam MacMhathain’)
(An) Leac (san dàn ‘Hallaig’)
Leipsich (sna dàin ‘An Cuilitheann’, ‘Dà Dhòmhnallach’)
Leningrad (san dàn ‘An Cuilitheann’)
Leòdhas (sna dàin ‘An Cuilitheann’, ‘Do Uilleam MacMhathain’)
Liathach (san dàn ‘Tìm is Sgùrr Urain’)
Libia (san dàn ‘An Cogadh Ceart’)
Lìonacro (san dàn ‘Cumha Chaluim Iain MhicGill-Eain’)
Lìondail (san dàn ‘An t-Eilean’)
Lios an Daill (san dàn ‘Aig Uaigh Yeats’)
Loch Aillse (sna dàin ‘Dol an Iar’, ‘Cumha Chaluim Iain MhicGill-Eain’)
Loch Àlainn’ (san dàn ‘An Dotair MacLachlainn’)
Loch Bhràcadail (san dàn ‘An t-Eilean’)
Loch Èite (san dàn ‘Cochur’)
Loch Harport (san dàn ‘An Cuilitheann’)
Loch Shlaopain (sna dàin ‘An t-Eilean’, ‘Loch Shlaopain’)
Loch Shnitheasort (san dàn ‘An t-Eilean’)
Lochlann (sna dàin ‘A’ Bhuaile Ghrèine’, ‘Do Uilleam MacMhathain’, ‘Cumha Chaluim Iain MhicGill-Eain’)
Lunnainn (san dàn ‘An Cuilitheann’)
Madrid (san dàn ‘An Cuilitheann’)
(Am) Màm (san dàn ‘Uamha ’n Òir’)
Mararabhlann (san dàn ‘An Cuilitheann’)
(Am) Matterhorn (san dàn ‘Gleann Aoighre’)
(A’) Mheuse (san dàn ‘Dà Dhòmnhallach’)
(Am) Mound (san dàn ‘An Cuilitheann’)
Minginis (san dàn ‘An Cuilitheann’)
Mol Steinnseil Stamhain (sna dàin ‘Tràighean’, ‘Do Uilleam MacMhathain’)
Mòrair (san dàn ‘Cumha Chaluim Iain MhicGill-Eain’)
(A’) Mhorbhairne (san dàn ‘An Dotair MacLachlainn’)
Mosgaraidh (san dàn ‘Ceann Loch Aoineart’)
Mùideart (sna dàin ‘An Saothach’, ‘Tràighean’)
Muile (sna dàin ‘An Cuilitheann’, ‘Tràighean’, ‘Nighean is Seann Òrain’, ‘An Dotair MacLachlainn’)
Na Hearadh (san dàn ‘An Cuilitheann’)
Nagasaki (san dàn ‘Sgreapadal’)
Nanga Parbit (san dàn ‘Gleann Aoighre’)
(An) Nèabha (san dàn ‘Palach’)
Òraib (san dàn ‘Pàras Caillte: an Argamaid’)
Pabail (san dàn ‘An Cuilitheann’)
Pàislig (san dàn ‘Cumha Chaluim Iain MhicGill-Eain’)
Parais (san dàn ‘Craobh nan Teud’)
Peighinn nan Aoireann (san dàn ‘Cumha Chaluim Iain MhicGill-Eain’)
Père Lachaise (san dàn ‘Palach’)
(A’) Phàirc (san dàn ‘An Cuilitheann’)
(A’) Phàirce Mhòr (san dàn ‘Anns a’ Phàirce Mhòir’)
Poll a’ Bhainne (san dàn ‘Hallaig’)
Port Rìgh (sna dàin ‘An t-Eilean’, ‘An Cuilitheann’)
Pràg(a) (sna dàin ‘Dol an Iar’, ‘Palach’)
Priseal (san dàn ‘Tràighean’)
Raon Ruairidh (san dàn ‘Do Uilleam MacMhathain’)
Ratharsair (sna dàin ‘An Cuilitheann’, ‘Coilltean Ratharsair’, ‘Nighean is Seann Òrain’, ‘Cumha Chaluim Iain MhicGill-Eain’, ‘Sgreapadal’)
Ratasbon (san dàn ‘Curaidhean’)
Ròghadal (san dàn ‘Do Uilleam MacMhathain’)
(An) Ròimh (sna dàin ‘A’ Bheinn air Chall’, ‘Cumha Chaluim Iain MhicGill-Eain’)
(An) Roinn-Eòrpa (sna dàin ‘Chan fhaic mi…’, ‘Dol an Iar’, ‘Palach’)
Ròmasdal (san dàn ‘An t-Eilean’)
Rònaigh (sna dàin ‘An Cuilitheann’, ‘Sgreapadal’)
(An) Ros Mhuileach (sna dàin ‘Làrach Eaglais’, ‘Cumha Chaluim Iain MhicGill-Eain’)
Rotterdam (san dàn ‘Dol an Iar’)
Rubha ’n Dùnain  (san dàn ‘An Cuilitheann’)
Rubha Hùnais (san dàn ‘An t-Eilean’)
Rubha na Fainge (san dàn ‘Creagan Beaga’)
Rubha nan Clach (sna dàin ‘Tràighean’, ‘Uamha ’n Òir’)
(An) Ruis / Ruisia (san dàn ‘An Cuilitheann’)
Sasainn (sna dàin ‘An Saothach’, ‘An Cuilitheann’, ‘Curaidhean’)
Sgreapadal (sna dàin ‘Hallaig’, ‘Sgreapadal’)
Sealtainn (san dàn ‘Cumha Chaluim Iain MhicGill-Eain’)
Sgùman (san dàn ‘An Cuilitheann’)
Sgùrr a’ Ghreadaidh (san dàn ‘An Cuilitheann’)
Sgùrr Alasdair (san dàn ‘An Cuilitheann’)
Sgùrr an Fheadain (san dàn ‘An Cuilitheann’)
Sgùrr an Sgùmain (san dàn ‘An Cuilitheann’)
Sgùrr Dubh an Dà Bheinn (san dàn ‘An Cuilitheann’)
Sgùrr Ùrain (sna dàin ‘Tìm is Sgùrr Urain’, ‘A’ Bheinn air Chall’)
Sgùrr(a) nan Gillean (sna dàin ‘An Cuilitheann’, ‘Coilltean Ratharsair’, ‘Creagan Beaga’)
(An) Sgurra Biorach (san dàn ‘An Cuilitheann’)
(An) Sgùrr(a) Dearg (san dàn ‘An Cuilitheann’)
Sgurra na Banachdaich (san dàn ‘An Cuilitheann’)
Sgurra na h-Uamha (san dàn ‘An Cuilitheann’)
Sgurra Thuilm (san dàn ‘An Cuilitheann’)
Silòa an t-allt (san dàn ‘Pàrras Caillte: an Argamaid’)
(An t-) Sìne (san dàn ‘An Cuilitheann’)
Sinài (san dàn ‘Pàrras Caillte: an Argamaid’)
Sìon Beinn (san dàn ‘Pàrras Caillte: an Argamaid’)
Sineubha (sna dàin ‘Tìodhlacadh sa Chlachan’, ‘A’ Bheinn air Chall’)
Sìophort (san dàn ‘Tìm is Sgùrr Ùrain’)
Slèite (sna dàin ‘An Cuilitheann’, ‘Do Uilleam MacMhathain’)
Sliabh an t-Siorraim (san dàn ‘Tìm is Sgùrr Ùrain’)
(An) t-Sligeach (san dàn ‘Aig Uaigh Yeats’)
Slios na Bruaich (san dàn ‘An Cuilitheann’)
Sòdhaigh (san dàn ‘An Cuilitheann’)
(An) Spàinn (san dàn ‘A’ Bhuaile Ghrèine’, ‘Ùrnaigh’, ‘An Roghainn’, ‘Cornford’, ‘An Cuilitheann’, ‘Oidhche Chiùin’)
Spideal (san dàn ‘Cumha Chaluim Iain MhicGill-Eain’)
(An) Srath (san dàn ‘An Cuilitheann’)
Srath Shuardail (san dàn ‘An Cuilitheann’)
Sròin Bhiornaill (san dàin ‘An t-Eilean’)
Sròn Dhiùrainis (san dàn ‘Cumha Chaluim Iain MhicGill-Eain’)
Sruighlea (san dàn ‘Am Botal Briste’)
Stadhlabhal (san dàn ‘Cumha Chaluim Iain MhicGill-Eain’)
Steòrnabhagh (san dàn ‘An Cuilitheann’)
(An) Stòr (san dàn ‘Uamha ’n Òir’)
(An) t-Suain (san dàn ‘Cumha Chaluim Iain MhicGill-Eain’)
Suidhisnis (sna dàin ‘Abhainn Àrois’, ‘An Cuilitheann’, ‘Hallaig’)
Talasgar (sna dàin ‘Tràighean’, ‘Am Mùr Gorm’)
(An) Tatu Hò (sna dàin ‘An Cuilitheann’, ‘Palach’)
Teacal (san dàn ‘Cumha Chaluim Iain MhicGill-Eain’)
(An) Taigh Sear (san dàn ‘Am Botal Briste’)
Tiriodh (san dàn ‘Tràighean’)
Tobruch (san dàn ‘Alasdair MacLeòid’)
Tòrr Laoighsich (san dàn ‘Tìm is Sgùrr Ùrain’)
Tròndairnis (sna dàin ‘An Cuilitheann’, ‘Cumha Chaluim Iain MhicGill-Eain’)
Uamha ’n Fhuamhaire (san dàn ‘Sgreapadal’)
Uamha ’n Òir (sna dàin ‘Cuimhne air Alasdair MacNeacail, Bràthair mo Mhàthar’, ‘Uamh ’n Òir’)
Uibhist (sna dàin ‘Am Bàta Dubh’, ‘Tràighean’, ‘Cumha Chaluim Iain MhicGill-Eain’)
Ulaidh (sna dàin ‘Am Botal Briste’, ‘Àrd-Mhusaeum na h-Èireann’, ‘A’ Bheinn air Chall’)
Via Appia (san dàn ‘An Cuilitheann’)
Vietnam (san dàn ‘A’ Bheinn air Chall’)