Somhairle MacGill-Eain Air-loidhne
Bàrdachd
separator
 
Eachdraidh-beatha Bàrdachd Sgrìobhaidhean Lèirmheasach Leabhar-chlàr Companaich Litreachail eadar-nàiseanta Foillsichidhean Duaisean agus Urraman Clàr-eachdraidh
img
Urras Shomhairle
An t-Urras
Eachdraidh
Na h-Urrasairean
Obair an Urrais
Bòrd Stiùiridh
Partners Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Sabhal Mòr Ostaig Scottish Arts Council Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Sabhal Mòr Ostaig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig
Naidheachd Gailearaidh Meadhanan Mapaichean Cuimhneachain

'
'

Chaidh Am Bòrd Stiùiridh a stèidheachadh le Urras Shomhairle anns a’ Ghiblean 2006 gus deasachadh a’ ghoireis, Somhairle MacGill-Eain Air-Loidhne, a ghabhail os làimh.  ’S e amas a’ ghoireis a bhith a’ sgaoileadh eòlais agus a’ meudachadh tuigse air obair a’ bhàird, agus an cliù agus a’ bhuaidh a bh’ aige gu nàiseanta agus gu h-eadar-nàiseanta.  Tha an goireas Air-Loidhne ga chur air bhonn, ceum air cheum, gus goireas Air-Loidhne a chruthachadh aig am bi barantas a bhios na chuideachadh a thaobh  sgoilearachd agus foghlam, gus tuigse nas fharsainge air litreachas Gàidhlig a bhrosnachadh, agus cothrom a thoirt do dhaoine tlachd a ghabhail ann am bàrdachd Shomhairle MhicGill-Eain.

Chuirear crìoch air a' chiad earran den obair seo gu soirbheachail anns a' Ghiblean 2008. B' iad buill a' bhòrd-stiùiridh aig an àm:

An t-Ollamh Meg Bateman, Bàrd agus Òraidiche, Sabhal Mòr Ostaig, OGE.
An t-Àrd Ollamh Tormod N. MacGilliosa, Stiùiriche Sabhal Mòr Ostaig, OGE.
An t-Ollamh Anna NicMhathain, air chluaineas bho Leabharlann Nàiseanta na h-Alba (Cathraiche).
An t-Ollamh Máire Ní hAnnrachain, Oilthigh Mhagh Nuad.
An t-Ollamh Crìsdean Whyte, sgrìobhaiche, sgoilear agus rannsachair air obair Shomhairle MhicGill-Eain agus comhairliche sònraichte don Bhòrd Stiùiridh.

Bha Alasdair Caimbeul, neach-naidheachd neo-cheangailte agus eadar-theangadair agus Criosaidh Dick, sgrìobhaiche, an sàs mar rannsachairean.

Tha na h-Urrasairean uabhasach taingeil gu bheil a' ghoireas seo ann a-nise agus bu thoigh leotha taing shònraichte a thoirt dhan t-Oll. Anna NicMhathain, a sgrìobh dà phàipear a bha fìor fheumail dhan phròiseict.

'

Dàin a rèir an ainm

Gailearaidh
'
'
'
'
'
'
   
'