Somhairle MacGill-Eain Air-loidhne
Bàrdachd
separator
 
Eachdraidh-beatha Bàrdachd Sgrìobhaidhean Lèirmheasach Leabhar-chlàr Companaich Litreachail eadar-nàiseanta Foillsichidhean Duaisean agus Urraman Clàr-eachdraidh
img
Urras Shomhairle
An t-Urras
Eachdraidh
Na h-Urrasairean
Obair an Urrais
Bòrd Stiùiridh
Partners Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Sabhal Mòr Ostaig Scottish Arts Council Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Sabhal Mòr Ostaig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig
Naidheachd Gailearaidh Meadhanan Mapaichean Cuimhneachain

Naidheachd
'

Rugadh Somhairle MacGillEain ann an Eilean Ratharsair air 26 An Dàmhair 1911.  Mar chuimhneachan air ceud bliadhna bhon a rugadh e tha Urras Shomhairle air:

  • Chaidh farpais sgrìobhaidh bàrdachd do sgoilearan àrd-sgoile fhoillseachadh às-ùr aig co-chruinneachadh bhliadhnail an luchd-teagaisg is eile a tha an-sàs ann am foghlam Gaidhlig san Aghaidh Mhor. Tha an fharpais, a tha an turas seo gu bhith ag amas air clann aig ìre àrd-sgoile, air a chur air adhart le Urras Shomhairle MhicIllEain agus air a lìbhrigeadh leis a’ bhuidhinn Stòrlann.Airson am barrachd fios, seall air an naidheachd gu h-ìosal.


  • PDF Seall air an naidheachd mun an fheadhainn a bhuannaich

  • Chaidh 11 bhàrd an Alba is na b’ fhaide air falbh fhastadh gus dàn a sgrìobhadh don leabhran air a bheil Dàin do Shomhairle / Poems for Sorley, foillsichte an co-bhoinn ri Scottish Poetry Library san Ògmhios, 2011. Tha an leabhran ri fhaighinn bho SPL agus bho Chomhairle nan Leabhraichean, £6

  • Chur air bhon, cuide ri Comunn na Gàidhlig, Co-fharpais Bhàrdachd Ghàidhlig dha na h-Àrd-sgoiltean air feadh Alba.  Bha duaisean ann airson na pìosan bàrdachd sa Chiad, san Dàrna is san Treas àite mar Theisteanasan Amazon luach suim £100, £80 & £60. Airson am barrachd fios, seall air an naidheachd gu h-ìosal.


  • PDF Seall air an naidheachd mun an fheadhainn a bhuannaich

  • Cothrom eile air a’ chonsart Hallaig a bh’ aig Celtic Connections 2009 fhaicinn ann an Àrd-Eaglais Naoimh Anndra, Inbhir Nis agus Sabhal Mòr Ostaig mar phàirt de Fhèis Blàs 2011. Tha an t-Urras a' toirt mòran taing do Chomunn Crann na h-Alba, do Mheur na Gàidhealtachd den Chomann agus do Chomunn Gàidhlig Inbhir Nis airson taic airgid a thoirt don tachartas seo. Chaidh an consart an Inbhir Nis a chlàradh airson telebhisean agus thèid a sgaoileadh air BBC Alba, 9.00f, Disathairne 22 An Dàmhair 2011.


  • PDF Seall air a Phrògram

    PDF Seall air an lèirmheas a-chaidh a' sgrìobhadh le Jennie Macfie

Airson Fiosrachadh air tachartasan eile ron an seo, a toirt a steach Pròiseact Gaidhealtachd na h-Urrais 2009, faodaidh sibh sùil a thoirt air “Obair an Urrais"

Tadhail air an duilleig seo gu cunbhalach airson tachartasan no naidheachd co-cheangailte ris an obair aig Somhairle MacGill-Eain cho math ris an fhiosrachadh as ùire air Somhairle MacGill-Eain Air-loidhne, air obair Urrais Shomhairle agus airson fiosrachadh mu thachartasan bàrdachd.

 

'

Dàin a rèir an ainm

Gailearaidh
'
'
'
'
'
'
   
'