Somhairle MacGill-Eain Air-loidhne
Bàrdachd
separator
 
Eachdraidh-beatha Bàrdachd Sgrìobhaidhean Lèirmheasach Leabhar-chlàr Companaich Litreachail eadar-nàiseanta Foillsichidhean Duaisean agus Urraman Clàr-eachdraidh
img
Urras Shomhairle
An t-Urras
Eachdraidh
Na h-Urrasairean
Obair an Urrais
Bòrd Stiùiridh
Partners Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Sabhal Mòr Ostaig Scottish Arts Council Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Sabhal Mòr Ostaig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig
Naidheachd Gailearaidh Meadhanan Mapaichean Cuimhneachain

Na latha, sgrìobh Somhairle MacGill-Eain grunn aistidhean lèirmheasach air iomadach cuspair; agus aig an àm sin agus bhon uair sin, tha sgrìobhadairean is lèirmheasaichean air mòran sgrìobhaidhean lèirmheasach fhoillseachadh air agus mu thimcheall an obair aige. Tha taghadh de dh’ aistidhean foillsichte le Somhairle MacGill-Eain, agus aistidhean mun obair aige le sgrìobhadairean eile, air an ainmeachadh gu h-ìosal. Cuideachd, tha Urras Shomhairle air aistidhean eile mun bhàrd agus mun obair aige a choimiseanadh a th’ air am foillseachadh an seo airson a’ chiad uair. Bidh tuilleadh aistidhean air an cur ris an earrann seo an àm ri teachd.

Tha na h-aistidhean air an ath-fhoillseachadh le cead coibhneil nan ùghdaran agus nam foillsichearan aca. Ma thathar airson an cur gu feum gu poblach a-rithist feumar cead fhaighinn bhon ùghdar/neach-gleidheadh nan còraichean.

Obair foillsichte mar thà:

Bateman, Meg.  ‘Skye and Raasay as Symbol in the Poetry of Sorley MacLean’, Storr: Unfolding Landscape, deas. Angus Farquhar. Dùn Èideann: Clò Luath, 2005.
view file

Devlin, Brendan P. ‘In Spite of Sea and Centuries: An Irish Gael Looks at the Poetry of Sorley Maclean’, Sorley MacLean: Critical Essays, deas. Raymond J. Ross agus Joy Hendry. Dùn Èideann: Clò Sgoilearach na h-Alba, 1986 td. 81-9.
view file

Dòmhnallach, Dòmhnall Eàirdsidh, ‘Some Aspects of Family and Local Background: an Interview with Sorley MacLean’, Sorley MacLean: Critical Essays, deas. Raymond J, Ross agus Joy Hendry. Dùn Èideann: Clò Sgoilearach na h-Alba, 1986 td. 211-222.
view file

Hendry, Joy. ‘Sorley MacLean: The Man and his Work’, Sorley MacLean: Critical Essays, deas. Raymond Ross agus Joy Hendry.  Dùn Èideann:  Clò Sgoilearach na h-Alba, 1986, td. 9-38.
view file

Herdman, John. ‘The Ghost Seen by the Soul: Sorley MacLean and the Absolute’, Sorley MacLean: Critical Essays, deas. Raymond J. Ross agus Joy Hendry.  Dùn Èideann: Clò Sgoilearach na h-Alba, 1986, td.165-175.
view file

MacAonghais, Iain. ‘Language, Metre and Diction in the Poetry of Sorley MacLean’, Duthchas nan Gàidheal: Selected Essays of John MacInnes, deas. Michael Newton. Dùn Èideann: Birlinn Earranta, 2006, td. 392-417.
view file

MacAonghais, Iain. ‘Sorley MacLean’s Hallaig: nota’ Dùthchas nan Gàidheal: Selected Essays of John MacInnes,  deas. Michael Newton. Dùn Èideann: Birlinn Earranta, 2006, td. 418-421.  
view file

MacEochaidh, Terence.  ‘Sorley MacLean: Continuity and Transformation of Symbols’ Sorley MacLean: Critical Essays, deas. Raymond J. Ross agus Joy Hendry. Dùn Èideann: Clò Sgoilearach na h-Alba, 1986, td. 127-135.
view file

Mac A’ Ghobhainn, Iain. ‘A Poet’s Response to Sorley MacLean’ Sorley MacLean: Critical Essays, deas. Raymond J. Ross agus Joy Hendry. Dùn Èideann: Clò Sgoilearach na h-Alba, 1986, td.45-51.
view file

MacGill-Eain, S. ‘Aspects of Gaelic Poetry’ Ris a’ Bhruthaich: The Criticism and Prose Writings of Sorley MacLean, deas. Uilleam MacIllIosa. Steòrnabhagh: Acair 1985, td. 75-82.
view file

MacGill-Eain, S. ‘My Relationship with the Muse’ Ris a’ Bhruthaich: The Criticism and Prose Writings of Sorley MacLean, deas. Uilleam MacIllIosa. Steòrnabhagh: Acair 1985, td. 6-14.
view file

MacGill-Eain, S. ‘Notes on Sea Imagery in Seventeenth Century Gaelic Poetry’ Ris a’ Bhruthaich: The Criticism and Prose Writings of Sorley MacLean, deas. Uilleam MacIllIosa. Steòrnabhagh: Acair 1985, td. 83-105.
view file

MacGill-Eain, S. ‘Old Songs and New Poetry’ Ris a’ Bhruthaich: The Criticism and Prose Writings of Sorley MacLean, deas. Uilleam MacIllIosa. Steòrnabhagh: Acair 1985, td. 106-119.
view file

MacGill-Eain, S. ‘The Poetry of the Clearances’ Ris a’ Bhruthaich: The Criticism and Prose Writings of Sorley MacLean, deas. Uilleam MacIllIosa. Steòrnabhagh: Acair 1985, td. 48-74.
view file


Aistidhean Coimiseanta

Caimbeul, Maoilios. ‘Feartan ann am Bàrdachd Shomhairle MhicGill-Eain’ air Somhairle MacGill-Eain Air-loidhne, 2007.
view file

MacRath, Alasdair. ‘Sorley MacLean in Non-Gaelic Contexts’ air Somhairle MacGill-Eain Air-loidhne, 2007.
view file

Childhood in Raasay Childhood in Raasay


Dàin a rèir an ainm

Gailearaidh
'
'
'
'
'
'
   
'