Somhairle MacGill-Eain Air-loidhne
Bàrdachd
separator
 
Eachdraidh-beatha Bàrdachd Sgrìobhaidhean Lèirmheasach Leabhar-chlàr Companaich Litreachail eadar-nàiseanta Foillsichidhean Duaisean agus Urraman Clàr-eachdraidh
img
Urras Shomhairle
An t-Urras
Eachdraidh
Na h-Urrasairean
Obair an Urrais
Bòrd Stiùiridh
Partners Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Sabhal Mòr Ostaig Scottish Arts Council Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Sabhal Mòr Ostaig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Awards for All Comunn na Gàidhlig Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig Scottish Arts Council Awards for All Comunn na Gàidhlig The PRS Foundation for New Music Gaelic Arts Highland 2007 Bòrd na Gàidhlig UK LEADER Gaelic Media Service Comunn na Gàidhlig
Naidheachd Gailearaidh Meadhanan Mapaichean Cuimhneachain

'
'

Tha mòran dhaoine fa leth agus mòran bhuidhnean air taic fialaidh a chur ri deasachadh Somhairle MacGill-Eain Air-Loidhne.

Bu mhath le Urras Shomhairle agus leis a’ Bhòrd Stiùiridh taing a thoirt, anns a’ chiad àite, do theaghlach a’ bhàird, gu h-àraidh don Bhean-phòsta Rìnidh NicGill-Eain, airson an cuideachadh agus am misneachadh, agus airson cead stuthan luachmhor a chleachdadh ann an Somhairle MacGill-Eain Air-Loidhne.

Tha Clò Carcanet Erranta agus, gu sònraichte , an t-Àrd-Ollamh Michael Schmidt airidh air taing chridheil airson cead na dàin Ghàidhlig gu lèir anns an obair chruinnichte aig Somhairle MacGill-Eain  O Choille gu Bearradh (1999) a chur air Somhairle MacGill-Eain Air-Loidhne, agus cuid de dh’eadar-theangachaidhean Beurla.

Airson cuideachadh sònraichte ann a bhith a’ deasachadh Somhairle MacGill-Eain Air-Loidhne tha na leanas airidh air taing chridheil:

Iain Dòmhnallach, Stiùiriche, Comhairle nan Leabhraichean, a ghabh os làimh an obair chruinnichte aig Somhairle MacGill-Eain, mar a bha e air fhoillseachadh anns an lethbhreac de O Choille gu Bearradh aig Carcanet a nochd an 1999, a chur ann an litreachadh an latha an-diugh; thug e cuideachd comhairle air mar bu chòir an liosta de dh’ ainmean-àite Gàidhlig a bhith air an litreachadh, agus mòran cuideachaidh eile a’ bharrachd.

Cailean MacGill-Eain, mac bràthair a’ bhàird, a thug cead fialaidh dhuinn na dealbhan aige a chur gu feum.  Tha an luach a chuir esan air na seallaidhean-tìre anns an Eilean Sgitheanach agus an Ratharsair, aig an robh leithid de bhuaidh air Somhairle MacGill-Eain agus air a chuid obrach, a’ cur gu mòr ris an dealbhadh.

Chuidich mòran dhaoine is bhuidhnean eile ann an iomadach dòigh, air am brosnachadh leis a’ mheas agus an spèis a bh’ aca do Shomhairle Mac-Gill-Eain agus a chuid obrach, agus tha iad airidh air taing chridheil airson an co-obrachadh agus an taic:

Timothy Neat airson cead diofar earrannan às am fiolm aige ‘Hallaig’ a chleachdadh, agus airson dealbhan de Shomhairle Mac-Gill-Eain. Niall Friseal, Cuillin Films Earranta, airson cead earrann den aithriseachd, ‘Somhairle MacGill-Eain’, a chleachdadh. Scottish Screen airson cead earrann à ‘Sorley MacLean’s Island’ a chleachdadh. Sgoil Eòlais na h-Alba airson clàraidhean den bhàrd a’ leughadh ‘An Roghainn’, ‘Ban-Ghàidheal’, ‘Calbharaigh’, ‘Gaoir na h-Eòrpa’, ‘Glac a’ Bhàis, agus ‘Hallaig’;

Teaghlach Shomhairle MhicGill-Eain airson cead mòran dhealbhan teaghlaich a chleachdadh; Gordon Wright airson cead na dealbhan a thog e de Shomhairle MacGill-Eain a chleachdadh; Jessie Ann Matthew airson cead na dealbhan a thog i de Shomhairle MacGill-Eain a chleachdadh; Sam Maynard airson cead an dealbh a thog e de Shomhairle MacGill-Eain a chleachdadh; An Dotair Julian Toms airson cead an dealbh a thog e de Shomhairle MacGill-Eain a chleachdadh; Lida Moser airson cead an dealbh a thog i de Shomhairle MacGill-Eain a chleachdadh; Craig MacAoidh airson cead an dealbh a thog e de Shomhairle MacGill-Eain a chleachdadh;

An t-Ollamh Iain MacAonghais agus Birlinn Earranta airson cead dà aiste a chleachdadh, (‘Language, Metre and Diction in the Poetry of Sorley MacLean’ agus ‘Sorley MacLean’s Hallaig: a note’) à Dùthchas nan Gàidheal (Dùn Èideann 2006); Mgr Brendan Devlin airson cead an aiste aige a chleachdadh, ‘In Spite of Sea and Centuries:  An Irish Gael Looks at the Poetry of Sorley MacLean’; An t-Ollamh Joy Hendry airson cead an aiste aice a chleachdadh, ‘Sorley MacLean: The Man and his Work’; John Herdman airson cead an aiste aige a chleachdadh, ‘The Ghost Seen by the Soul: Sorley Maclean and the Absolute’; Teaghlach Dhòmhnaill Eàirdsidh Dòmhnallach nach maireann airson cead an aiste aige a chleachdadh, ‘Some Aspects of Family and Local Background: an interview with Sorley MacLean’; Acair Earranta airson cead grunn aistean à Ris a’ Bhruthach a chleachdadh, ‘Aspects of Gaelic Poetry’, ‘My Relationship with the Muse’, ‘Notes on Sea Imagery in Seventeenth Century Gaelic Poetry’, ‘Old Songs and New Poetry’, and ‘The Poetry of the Clearances’); An t-Urr. Terence McCaughey airson cead an aiste aige a chleachdadh, ‘Sorley MacLean: Continuity and Transformation of Symbols’; An t-Ollamh Meg Bateman airson cead an aiste aice a chleachdadh, ‘Skye and Raasay as Symbol in the Poetry of Sorley MacLean’; Maoilios Caimbeul airson cead an aiste aige a chaidh a coimiseanadh a dh’ aon ghnothach a chleachdadh, ‘Feartan ann am bàrdachd Shomhairle MhicGill-Eain’; Alasdair MacRath airson cead an aiste aige a chaidh a coimiseanadh a dh’ aon ghnothach a chleachdadh, ‘Sorley MacLean in non-Gaelic Contexts’; An t-Ollamh Seamus Heaney airson cead an t-eadar-theangachadh aige air ‘Hallaig’ a chleachdadh; Iseabail NicGill-Eain, An t-Ollamh Wilson MacLeòid, An t-Ollamh Crìsdean Whyte, Comann Eòlais Litreachas na h-Alba agus Leabharlann Nàiseanta na h-Alba airson cuideachadh leis an Leabhar-chlàr; An t-Ollamh Crìsdean Whyte agus an t-Àrd-Ollamh Uilleam MacGillIosa airson comhairle fheumail; Leabharlann Nàiseanta na h-Alba airson cead an leabhran bhon taisbeanadh ‘Somhairle MacGill-Eain/Sorley MacLean’ ann an 1981 a chleachdadh; Leabharlann Nàiseanta na h-Alba agus Oilthigh Dhùn Èideann airson cead ceangal le Leabhar-chlàr Litreachas na h-Alba air Eadar-theangachadh (BOSLIT) a chleachdadh; An t-Ollamh Arnott Wilson agus an t-Ollamh Grant Buttars, Tasglann Oilthigh Dhùn Èideann; An t-Ollamh Murray Simpson agus Robin Smith, Leabharlann Nàiseanta na h-Alba; An t-Ollamh Robyn Marsack, Iain Murray agus Elizabeth MacGregor, Leabharlann Nàiseanta na h-Alba; Denista Petrova, Fandango Design airson Somhairle MacGill-Eain Air-Loidhne a chruthachadh; Luchd-obrach Sabhal Mòr Ostaig, OGE, airson an saothair agus an taic.

 

Ar Com-pàirtichean

Luchd Maoineachaidh

Bu mhath le Urras Shomhairle a dhèanamh soilleir cho taingeil is a tha iad airson an taic ionmhasail luachmhor a fhuair iad bho Leader +, Seirbheis nam Meadhanan Gàidhlig, Bòrd na Gàidhlig, Awards for All agus Comunn na Gàidhlig.

Leader + - http://www.ukleader.org.uk/

Seirbheis nam Meadhanan Gàidhlig – http://www.gms.org.uk/

Bòrd na Gàidhlig – http://www.bord-na-gaidhlig.org.uk/

Awards for All – http://www.awardsforall.org.uk/

Urras Shomhairle ceangal ri

Comunn na Gàidhlig – http://www.cnag.org.uk/

Buidheannan

Tha sinn an comain nam buidheannan a leanas airson an cuideachaidh, agus airson cead ceanglaichean ri na làraich-lìn aca a chleachdadh:

Acair Earranta – http://www.acairbooks.com/

Birlinn Earranta – http://www.birlinn.co.uk/

Clò Carcanet Earranta – http://www.carcanet.co.uk/

Leabharlann Nàiseanta na h-Alba – http://www.nls.uk/

Sabhal Mòr Ostaig – http://www.smo.uhi.ac.uk/

Leabharlann Bàrdachd na h-Alba – http://www.spl.org.uk/

Meadhanan an Eilein Sgitheanaich – http://www.skye-media.com/

Comann Eolais Litreachas na h-Alba – http://www.arts.gla.ac.uk/ScotLit/ASLS/

Sgoil Eòlais na h-Alba – http://www.pearl.arts.ed.ac.uk/

'

Dàin a rèir an ainm

Gailearaidh
'
'
'
'
'
'
   
'